Website disclaimer.

Deze website is eigendom van Orienteering Vlaanderen vzw.

Contactgegevens: Orienteering Vlaanderen v.z.w.
Adres: Tervantstraat 2B, 3583 Paal-Beringen

E-mail: hello@orienteering.vlaanderen
Website: www.orienteering.vlaanderen
Ondernemingsnummer: BE-0430.739.485
RPR, afdeling Hasselt

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Orienteering Vlaanderen vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Orienteering Vlaanderen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Orienteering Vlaanderen vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Orienteering Vlaanderen vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Orienteering Vlaanderen vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Orienteering Vlaanderen vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Orienteering Vlaanderen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Wijzigingen

Orienteering Vlaanderen kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 23/06/2021.

E-mail disclaimer.

Nederlands

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bedoelde bestemmeling(en).

Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de bedoelde bestemmeling(en) is verboden, tenzij met toestemming van de afzender.

Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen, het materiaal van je computer te verwijderen en er geen kopies van te behouden/maken.

Bedankt voor je medewerking.

Français

Le présent e-mail ainsi que ses annexes éventuelles peuvent contenir des informations confidentielles et/ou protégées par des droits de propriété intellectuelle, et sont destinés à l’usage exclusif du (des) destinataire(s) visé(s).

Toute utilisation (notamment mais non exclusivement pour la reproduction, la communication ou la distribution totale ou partielle sous quelque forme que ce soit) de leur contenu par des personnes autres que le(s) destinataire(s) visé(s) est interdite.

Si vous avez reçu cet e-mail par erreur, veuillez en informer l’expéditeur soit par téléphone soit par e-mail, et supprimer de tout ordinateur les données y afférentes et n’en produire/sauvegarder aucune copie.

Merci de votre collaboration.

English

This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected by intellectual property rights and are intended for the sole use of the intended recipient(s).

Any use of the information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, communication or distribution in any form) by persons other than the intended recipient(s) is prohibited.

If you have received this e-mail in error, please don’t keep/produce any copies but notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the material from any computer.

Thank you for your cooperation.

Wijzigingen

Orienteering Vlaanderen kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 23/06/2021.
Dernière mise à jour 23/06/2021.
Last update 23/06/2021.

OrienteeringVlaanderen_logo

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Uitschrijven? Je kan je op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link in de footer van onze e-mails. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je Orienteering Vlaanderen toestemming om de hierboven ingevulde gegevens te gebruiken en verwerken. Deze zullen in geen geval doorgegeven worden voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie en onze privacyverklaring kan je terecht op onze website.