Privacybeleid

Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Orienteering Vlaanderen Orienteering Vlaanderen (VLAAMS VERBOND VOOR ORIËNTERINGSSPORTEN V.Z.W.) (hierna genoemd OV) en zijn aangesloten clubs hechten veel belang aan de privacy van zijn leden en sympathisanten.

Website

In principe is alle informatie op deze website openlijk beschikbaar zonder dat men daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Een aantal pagina’s zijn echter voorbehouden aan bepaalde personen die, omwille van hun functie binnen OV, specifieke informatie nodig hebben.

OV vraagt via zijn website uitsluitend persoonlijke informatie op in het kader van inschrijvingen en/of informatie in verband met activiteiten die OV zelf organiseert. Deze informatie zal enkel gebruikt worden ter identificatie als aangesloten lid Njdens deze activiteiten of om de betrokkenen op de hoogte te brengen van toekomstige activiteiten en andere relevante informaNe i.v.m. orienteering.

Ledenadministratie

Bij ondertekening van het aansluitingsformulier van OV, aanvaarden de clubs en hun aangesloten leden dat OV alle relevante en noodzakelijke (persoons)gegevens verzamelt.

Deze gegevens worden uitsluitend beheerd door OV, en zijn niet toegankelijk voor derden. De verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

OV gebruikt ze om haar sportieve en administratieve werking te optimaliseren en kan ze aanwenden voor eigen doeleinden, zoals bepaald in de statuten.

OV geeft geen gegevens door aan externe bedrijven of instellingen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen, behalve in het kader van de organisatie en resultatenverwerking van en de communicatie omtrent de door OV georganiseerde wedstrijden.

Iedereen heeft recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan kosteloos een verbetering of verwijdering van de gegevens vragen.

Inzien, veranderen, of verwijderen van persoonsgegevens

OV biedt alle geregistreerde personen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die in zijn bezit is.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief/mailing vindt elke bestemmeling de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om zich af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Indien men zijn gegevens wilt aanpassen of zich uit de bestanden van OV wilt laten verwijderen, dan kan men contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Met vragen en/of opmerkingen i.v.m. dit privacybeleid, kan men contact opnemen met:

Orienteering Vlaanderen vzw – Koolmijnlaan 195, B –

t. +32 (11) 969139 – hello@orienteering.vlaanderen

Onderstaande paragraaf werd verwijderd:

Overeenkomstig het decreet op de sportfederatie van de Vlaamse Overheid, is OV, met het oog op een unieke identificatie, gemachtigd om het rijksregisternummer van zijn leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand.

OV gebruikt het rijksregisternummer uitsluitend om een unieke identificatie aan zijn aangesloten leden toe te kennen en heet niet de mogelijkheid noch de intentie om de achterliggende gegevens van het rijksregisternummer te gebruiken of om a.d.h.v. dit nummer diverse informaties met elkaar te verbinden.

Foto’s nemen:

Gerichte beelden: altijd toestemming vragen en vermelden waarvoor je de foto gaat gebruiken: schriftelijk, mondeling of stilzwijgend

Niet-gerichte beelden: geen toestemming nodig, maar best wel vermelden in privacyverklaring en aansluitingsformulier dat er beelden kunnen genomen worden. Weigert iemand om op een sfeerbeeld te staan, dan moet hiermee rekening gehouden worden.

Foto’s gebruiken:

Iedereen heeft het recht om het beperken van het gebruik van zijn afbeelding. Daarnaast kan de schending van het recht op a[eelding in sommige gevallen ook een schending van de eer of goede naam (imago) of een schending van het recht op privacy zijn. Er mogen dus geen foto’s gepubliceerd worden die het imago van een geportretteerde persoon negatief kunnen beïnvloeden of beschadigen (bv. open mond, vreemde positie,…). 

Voor het publiceren van beeldmateriaal gelden ook bovenstaande principes m.b.t. gerichte (toestemming nodig) of niet-gerichte (geen toestemming nodig) beelden. Trekt iemand zijn toestemming i.v.m. de publicaNe van een gerichte foto in, of vraagt iemand dat een niet-gerichte foto verwijderd wordt, dan moet je organisaNe hier onmiddellijk rekening mee houden. Vermeld in je privacyverklaring ook voor welke doeleinden beeldmateriaal gebruikt zal worden.